Search  

永遠の月歌詞 

Mia geta sora ni wa
tsuki no a ka ri
kiyora kana kono yo ru o
tera shi te i ru no

koto bani deki na i
kono omo i ga
ta i set su na
ā na ta e to
todo ki masu yō o ni
so tto a no to ki
fureta kuch i buru
ko i ni-o chi ta
futari gai ta no
don'-mu na-i tō-o ku-ni
hana re te mo
i tsu ma de-mo
ka wa ra na-i
anata A o o-mo-i

mo-ki wa-na ga-re
hi-to-wa doko e to
ka-ze ni-fu ka-re
ko-do-ku o-ka ka e

meta shi-no koko rowa
a-no Hi-no ma ma
hi-so-ya ka-ni
hi-so-ya ka-ni
ana ta o-o m-o u
i-tsu ma de mo
i-tsu ma de mo
ana ta o-o m-o u~

TOP[ add comment ]   |  permalink  |  print article  |   ( 3 / 180 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |